Decyzja środowiskowa Poznań – kiedy jest wymagana?

Decyzja środowiskowa Poznań

Decyzja środowiskowa Poznań, to inaczej decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Jest rodzaje pozwolenia administracyjnego, które zostało wprowadzone w Polsce ustawą z dnia 18 maja 2005 o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, a zasady jej wydawania reguluje ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. O wydanie pozwolenia muszą się starać firmy, które chcą zrealizować inwestycje mogące  oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Decyzja ta poprzedza takie decyzje administracyjne jak: decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także decyzję o pozwoleniu na budowę.

Decyzja środowiskowa Poznań, a pozwolenie zintegrowane Poznań – czym się różni?

Zadaniem decyzji środowiskowej uregulowanie zasad inwestycji w taki sposób, aby w możliwie najmniejszym stopniu pogorszyła stan środowiska naturalnego. Przed jej wydaniem specjaliści przeprowadzają ocenę oddziaływania na środowisko danego przedsięwzięcia. Inwestor jest zobowiązany dostarczyć raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Dodatkowo, bardzo często przeprowadzane są też konsultacje społeczne, podczas których okoliczny mieszkańcy mogą wyrazić swoje zdanie na temat realizacji budowy w ich mieście.

Pozwolenie zintegrowane Poznań

Pozwolenie zintegrowane Poznań to decyzja udzielana na prowadzenie działalności przemysłowej, np. hodowlanej lub przemysłowej. Podstawowe przepisy dotyczące pozwoleń zintegrowanych znalazły się w art. 201-219 ustawy POŚ.  Tak samo jak w przypadku, gdy chcemy otrzymać pozwolenie zintegrowane Poznań, aby uzyskać dokument tego typu należy złożyć odpowiedni wniosek. Czasami podmiot wnioskujący jest zobligowany dołączyć do wniosku raport początkowy. Wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz przygotowanym raportem, należy wnieść opłatę rejestracyjną. Urząd ma aż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku na wydanie pozwolenia zintegrowanego, jednak niestety w wielu przypadkach jest on znacznie wydłużony.

Zobacz także